Humanistiska fakultetsnämnden beslöt 2005-06-07 att en forskarskola i estetiska vetenskaper skulle inrättas.

En styrgrupp utsågs av fakultetsnämnden, bestående av Per-Arne Bodin (Slaviska språk), Staffan Carlshamre (Filosofi), Claudia Egerer (Engelska), Göran Rossholm (Litteraturvetenskap), Margaretha Rossholm-Lagerlöf (Konstvetenskap), och Trond Lundemo (Filmvetenskap), med Willmar Sauter (Teatervetenskap) som ordförande. I styrgruppen ingår även två representanter för doktoranderna.

De ämnen inom fakulteten som primärt berörs av forskarskolan är filmvetenskap, filosofi, idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap samt estetiska inriktningar i språkämnena.

Mål för forskarskolan i estetiska vetenskaper
Forskarskolan skall skapa en gränsöverskridande forskarmiljö för idéutbyte mellan de estetiska disciplinerna. Den vill utgöra en interdisciplinär plattform, samla och skapa kreativa miljöer och erbjuda arbetsmarknaden specialkompetens inom det estetiska området.

Finansiering
Utlysningen av anställningar som doktorand knutna till forskarskolan sker nationellt i två omgångar, hösten 2006 och hösten 2007. Forskarskolan bekostar 80 % av doktorandens lön, 20 % bekostas av respektive institution.

Organisation och ledning
Styrgruppen sammanträder minst tre gånger varje termin. Dagordningen skickas ut en vecka i förväg och beslutspunkter protokollförs. Det krävs att fem ledamöter är närvarande för beslutsmässighet.

Prefekten för institutionen för musik- och teatervetenskap ansvarar för ekonomin efter redovisning från styrgruppen.

Styrgruppen föreslår antagning och anställning till respektive institution. Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand fattas av respektive institutionsstyrelse. Styrgruppen träffar överenskommelse med respektive institution angående ansvarsfördelningen mellan styrgrupp och institution före antagning/anställning av doktorand. Först efter det att överenskommelse träffats informeras den sökande om föreslagen antagning och anställning.

Styrgruppen ansvarar för den undervisning, den seminarieverksamhet, de gästföreläsningar samt de internat som bedrivs i forskarskolans regi.

Individuella studieplaner för doktoranderna inom forskarskolan fastställs av respektive institutionsstyrelse. Upprättande och hantering skall följa dels de bestämmelser som finns inskrivna i HF 8 kap 8§, dels de tillämpningsföreskrifter som finns vid den humanistiska fakulteten. Institutionen lämnar en kopia av den fastställda individuella studieplanen till forskarskolan för uppföljning.

Styrgruppen ansvarar för nödvändig information till institutionerna angående forskarskolans verksamhet.

Styrgruppen ansvarar för att forskarskolans verksamhet blir känd inom och utom universitetet.

Antagning, undervisning

Behörighetsvillkor och förkunskapskrav
Behörig att antas till forskarskolan är den som uppfyller dels villkoren för grundläggande behörighet, dels villkoren för särskild behörighet i respektive ämne för utbildning på forskarnivå. Vidare krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen.

Utbildningens innehåll
Den utbildning som ges inom ramen för forskarskolan omfattar följande:

- estetisk teori (15 högskolepoäng)

- internat en gång per år

- kurser på respektive institution

- gästföreläsningar

- seminarieverksamhet

Utbildningen fram till doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng.

Handledning
Doktorand som antagits till forskarskolan har rätt till handledning under sammanlagt den tid som kan anses behövas för utbildningen om 240 högskolepoäng. Respektive institution utser huvudhandledare och handledare efter samråd med styrgruppen. Handledningen bekostas av respektive institution. Den institution som anställer en doktorand inom forskarskolan skall vara beredd att biträda med handledning för en annan doktorand inom forskarskolan som har sin huvudhandledare på en annan institution.

Institutionstjänst
Doktoranden kan ha upp till 20 % institutionstjänstgöring. Institutionstjänstgöringen bekostas av respektive institution. Anställningen förlängs med motsvarande tid.

Relation till befintlig forskarutbildning
Doktorander i estetiska vetenskaper som ej tillhör forskarskolan är välkomna att delta i forskarskolans kurser och seminarier i mån av plats.