Anställningen är på två år och omfattar forskning på 100%. Den kan utnyttjas under en treårsperiod om den sökande vill kombinera anställningen med annan verksamhet som till exempel undervisning. Anställningen beräknas kunna tillträdas hösten 2014 och kommer att förläggas till någon av humanistiska fakultetens institutioner. Anställningarna kan sökas av den som avlagt doktorsexamen under den senaste treårsperioden före sista ansökningsdagen. Anställningen kan inte ges till den som redan har eller haft postdokanställning eller postdokstipendium eller liknande under minst ett år före tillträdesdatum. Anställningen kan inte kombineras med annan postdokanställning eller postdokstipendium för försörjning eller liknande.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen med estetisk inriktning i filmvetenskap, filosofi, idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, teater- och dansvetenskap eller estetiska inriktningar i språk- och historieämnen (eller motsvarande).

 

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunden utgörs av avhandlingen och forskningsplanen i lika mån. Avhandlingen ska ge prov på vetenskaplig skicklighet och behandla frågeställningar med estetisk inriktning. Övrig vetenskaplig publicering är en merit. Forskningsplanen bör vara självständig och innehålla övergripande, teoretiska frågeställningar i anslutning till forskarskolans estetiska inriktning. Forskningsplanen ska maximalt omfatta 10.000 tecken, inkl. mellanslag.
 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Per-Arne Bodin, pab@slav.su.se eller professor Willmar Sauter Willmar.Sauter@teater.su.se. Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (SACO) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tel 08-162000 vx samt Gunnar Stenberg (SEKO), tel 070-316 43 41.
 

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.


Ansökan skall insändas elektroniskt i pdf-format (inklusive skrifter) och innehålla följande:

– CV med publikationslista
– Avhandling
– Forskningsplan, max 10.000 tecken
– Andra åberopade publikationer
 

Välkommen med din ansökan, med referensnummer: SU FV-3503-13 senast 10 december 2013 till: registrator@su.se