Vladimir Cepciansky, foto: Vladimir Cepciansky
 
Kontakt: vladimir.cepciansky@littvet.su.se

Avhandlingsprojekt: Modern satir. I min avhandling undersöker jag den litterära satirens förhållande till anden i ”slutet” av den moderna epoken, så som anden artikulerar sig i samspelet mellan politik (subjektets strukturerade relation till andra och dess ”sjunkenhet” i livet), litteratur (skriftens översättning och överlevnad), filosofi (den ideala abstraktionen från livet) och religion (idén om det eviga livet). Jag intresserar mig för blandningen (skillnaden och oupplösligheten) av dessa domäner som ett sätt att artikulera både genrens specificitet och den historiska partikulariteten hos det satiriserade ”objektet”. Fokus ligger på litteraturens och filosofins gemensamma roll som katalysatorer för denna blandning i allmänhet och på deras specifikt moderna roll som katalysatorer för en viss modern idé om människans frihet i synnerhet. Med Hegels definition av satiren som ett gränsfenomen mellan den antika konstens skapande av självmedvetande och den moderna konstens tillfredsställande av självmedvetande i åtanke studerar jag närmare bestämt satiren som denna gräns till kognitiv frihet eller sanning (friheten att veta, inte bara att tänka) i den underliga triad av litterärt inflytande som bildas av James Joyce, Samuel Beckett och Jacques Derrida.