Maria Forsberg, foto: Maria Forsberg
 
Kontakt: maria.forsberg@philosophy.su.se

Avhandlingsprojekt: Avhandlingen har arbetsnamnet Art and Intention: An Essay on Intentionalism in Theory of Art och undersöker huruvida det faktum att konstverk skapas av någon för någon i ett visst syfte kan användas för att besvara frågeställningar som rör konstverks ontologi, mening och värde. Av intresse är också vilka implikationer som en teori om ontologi får för en teori om mening och värde, och vice versa.

Huvudhandledare: Staffan Carlshamre, Filosofiska institutionen.
Handledare: Göran Rossholm, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.

Intresseområden: filosofisk estetik, semiotik, vetenskapsteori, språkfilosofi, handlingsteori.