Christian Björk, foto: Christian Björk
 
Kontakt: christian.bjork@arthistory.su.se

Avhandlingsprojekt: Mitt avhandlingsprojekt behandlar 1930-talets arkitektur, men utifrån ett något outforskat perspektiv. Utifrån tre analysområden - stadsplanering, planlösningar och inredningar - kommer jag belysa hur borgarklassens förhöll sig till 1930-talets radikala och funktionalistiska arkitektur. Fanns det estetiska och ideologiska skillnader mellan folkhemmets funktionalism och borgarklassens modernism? Överlevde borgerliga representationsideal det funktionalistiska genombrottet? Syftet är också att ställa tidens socialt förankrade bostadspolitik, ibland fångat under begreppet social ingenjörskonst, i relation till borgarklassens bostadsbyggande. Fanns också där funktionalismens uppfostrande och vetenskapligt hållna argumenteringar, om inredningsideal, hygien och standard etc.?

Huvudhandledare: Hans Hayden, Konstvetenskapliga institutionen.

Intresseområden: 1900-talets svenska arkitektur- och bostadspolitik, välfärdssamhället historiska utveckling, integrations- och segregationsfrågor, Stockholms bebyggelsehistoria och framtid.