Kurslitteratur VT-07

Kurslitteraturen bestod dels av några böcker, dels av ett antal kortare texter som distribuerades under kursens gång.

 

Routledge Companion to Aesthetics, 2nd edition, ed. Berys Gault and Dominic Mciver Lopes, London; Routledge 2005. (Första upplagan 2000 går också bra). Några artiklar ur denna volym räknas upp nedan, men artiklar ur den kan läsas som bakgrund och komplement till det mesta av vad som tas upp i kursen.

Nelson Goodman, Languages of Art, 2nd edition, Hackett, Indianapolis 1976.

Martin Heidegger, Konstverkets ursprung, övers. Sven-Olov Wallenstein, Daidalos 2005.

Martin Seel, Aesthetics of Appearance, Stanford: Stanford Univ. Press 2005 (tyska: Ästhetik des Erscheinens, Ffm 2000, finns som pocket på suhrkamp 2003.)

 

Övriga texter framgår av följande fördelning på de olika föreläsningarna.

 

1. Konst och estetik
Arnold Berleant, Re-thinking Aesthetics, Ashgate, Hampshire, Burlington, 2004, s. 1-19.
Paul Oskar Kristeller, "The Modern System of the Arts; A Study in the History of Aesthetics, I-II", Journal of the History of Ideas, 12/1951, s. 496-527, 13/1952, s. 17-46 (E-publikation). Finns även I svensk översättning av Eva-Lotta Holm, 1996, I skriftserien Kairos, Kungl. Konsthögskolan.
Ewa Plonowska Ziarek, "Mimesis in black and white: feminist aesthetics, negativity and semblance", The New Aestheticism, editors John J. Joughin, Simon Malpas, Manchester University Press, Manchester, New York, s. 51-82.
Robert Stecker, Aesthetics and the Philosophy of Art. An Introduction, Roinman and Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford, 2005, s. 1-10, 83-108.

 

2. Estetik och teknicitet
Walter Benjamin, "Konstverket i reproduktionsåldern", i Bild och dialektik, reviderad upplaga, Symposion 1991.
Bernard Steigler, "Filmens tid", i Konst och Film, red Trond Lundemo, Skriftserien Kairos nr 9:2, Raster förlag

 

3. Filosofisk estetik
Stephen Davies, "Definitions of art", i Routledge Companion to Aesthetics.
Arthur C. Danto, "The Artworld," Journal of Philosophy, 61, 19 (1964), 571-584.
(Kan laddas ner inom SU:s nät. Kontakta mig ifall du får problem.))
Martin Heidegger, Konstverkets ursprung, övers. Sven-Olov Wallenstein, Daidalos 2005.
Jacques Rancière, "Introduktion till Vi vantrivs i estetiken", övers. Kim West, i Texter om politik och estetik, Propexus 2006. (Boken är så billig, under 40 kr från nätbokhandlarna, att texten inte kopieras.)
Martin Seel, "Eine rabiate Geschichte der Neueren Ästhetik", i Ästhetik des Erscheinens.

 

4. Konstarternas språk I
Nelson Goodman, Languages of Art, 2nd edition, Hackett, Indianapolis 1976. Kapitel I-III.

 

5. Konstarternas språk II
Nelson Goodman, Languages of Art, 2nd edition, Hackett, Indianapolis 1976. Kapitel IV-VI.
Nelson Goodman "Routes of Reference", Of Mind and Other Matters, Harvard Un. Press 1984.

 

6. Verkbegreppet
Nelson Goodman and Catherine Elgin, "Can the Work Survive the World?", Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences, Routledge 1988
Paisley Livingston, "Texts, Works, Versions", Art and Intention, Oxford Un. Press 2005
Göran Rossholm, "Apropos Menard. A discussion of the concept of literary work" (under utgivning)

 

7. Estetiska händelser och performativ kommunikation
Martin Seel, Aesthetics of Appearance, Stanford: Stanford Univ. Press 2005 (tyska: Ästhetik des Erscheinens, Ffm 2000). Urval efter senare anvisning.
Theatrical Events - Borders, Dynamics, Frames, Cremona, V. et al (eds.) Amsterdam, New York: Rodopi 2004 (Introduction m.fl. avsnitt)
Hans-Thiess Lehmann, Postdramatic Theatre, London: Routledge 2006 (tyska: Postdramatisches Theater, Ffm 1999), särsk. avsnittet om "Performance", sid 134-44.
Jacques Derrida, "The Theatre of Cruelty and the Closure of Representation", Writing and Difference, London: Routledge 1995 (1978), pp. 232-250
Jon Refsdal Moe, "Artaud's Double: Critical Remarks upon Derrida's 'The Theatre of Cruelty and the Closure of Representation'", Nordic Theatre Studies vol. 18 (2006), pp. 9-18

 

8. Mening och intention (SC, MRL)
Grice, Paul, "Mening", i Marc-Wogau, Bergström och Carlshamre (red), Filosofin genom tiderna: efter 1950, Stockholm: Thales 2000.
Barthes, Roland, "The Death of the Author", i Image Music Text, London 1977.
Barthes, Roland, "Semantics of the Object", i The Semiotic Challenge, Oxford: Basil Blackwell 1988.
Derrida, Jacques, "Signatur händelse kontext", i Filosofin genom tiderna: efter 1950.

 

9. Mening och tolkning (SC, MRL)
Gadamer, Hans-Georg, "Om förståelsens cirkel", i Filosofin genom tiderna: efter 1950.
Stecker, Robert, "Interpretation", i Routledge Companion to Aesthetics.
Exempel på verkanalyser från olika discipliner.

 

10. Konstens värde och funktion
Litteratur meddelas senare. Föreläsningen får delvis karaktären av slutdiskussion, med återknytning till tidigare litteratur.